مصاحبه با برنامه پرگار بى بى سى درباره روشنفكرى دينى و آينده آن؟ قسمت ۲

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۲nnباتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقىnnاين برنامه در تاريخ ۹ اكتبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-10-09.mp3]n

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message