مصاحبه با برنامه پرگار بى بى سى درباره روشنفكرى دينى و آينده آن؟ قسمت ۱

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با روشنفكرى دينى قسمت ۱nnباتفاق آقايان سروش دباغ، حسن يوسفى اشكورى و آرش نراقىnnاين برنامه در تاريخ ۲ اكتبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-10-02.mp3]n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message