مصاحبه با برنامه صفحه ۲ شبكه بي بي سي درباره روز قدس

مصاحبه آقاى فانى با حسن يوسفى اشكورى در مورد اتفاقات اخير ايران در روز قدسnnگزارشى براى تلويزيون بي بي سي انگليسnnاين مصاحبه بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهده ويدئو، بر روى آن كليك نماييد:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=NT_Wo_ZT0_kn

Share:

More Posts

Send Us A Message