دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان ضرورت دارد

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای حمایت خود را از کمپین صدای معلمان در بند باشیم، اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: نهاد های مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند . برهمین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد صنفی مستقل خود را داشته باشند.nبه گزارش سایت ملی – مذهبی متن کامل این بیانیه چنین است:nنهادهای مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند. بر همین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد مستقل صنفی خود را داشته باشند.nکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با این اعتقاد که “محدودیت و زندان حق فعالان صنفی نیست”، در آستانه سال جدید تحصیلی از حکومت ایران می خواهد، فشار بر کانون صنفی معلمان و دیگر تشکلات صنفی معلمان را بردارد و با به رسمیت شناختن آزادی فعالیت آنها، معلمان زندانی را آزاد کند.nهمچنین کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور در راستای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان، از کمپین “صدای معلمان دربند باشیم”، حمایت می کند.nکنشگران ملی – مذهبی خارج از کشورn۹ مهر ۱۳۹۱n۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲nnnn

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message