مصاحبه با راديو فرانسه درباره روحانیت در ایران شبکه تاریخی خود را ازدست داده است

نوشته: رحمت قاسم بیگلو nnبه گزارش منابع خبری، حسن بنیانیان، رئیس سابق حوزه هنری درایران گفته است: روحانیت شبکه تاریخی خود را ازدست داده است. nبه گفته وی: “زبان روحانیت تنها روی مخاطبان متدین کاربرد دارد و این مسئله ما را با وضع خطرناکی رو برو کرده است که نسلی دگراندیش شکل گرفته است”.nاین مقام حکومتی درایران می افزاید: “ما بسیاری از مفاهیم فرهنگی را تبدیل به آموزش فرهنگی کرده ایم که متاسفانه ضد ارزش است”. nیک مقام دیگر ایرانی نیز گفته است: امروزه آموزش و پرورش (ما) یک نهاد شکست خورده است.nدریک گفت وگوی تلفنی با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه وازمخالفین سیاست های حکومت اسلامی درایران از وی درآغاز درباره دلیل کاهش و یا به گفته حسن بنیانیان ازمیان رفتن شکه سنتی روحانیت درایران پرسیدم . حسن یوسفی اشکوری درآلمان. گوش کنید:nnnاقتباس از سايت راديو فرانسهnnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2012-06-25.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message