برگی از دفتر ایام-پیامبری در همین نزدیکی است

کوتاه و گویاnnروزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاکهایnپایین کوه بود. از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟nمورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسیدnو من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان فرمود: توnاگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام بدهی.nمورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم… حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کارnمورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت:nخدایی را شکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد…nnتمام سعی مان را بکنیم، پیامبری همیشه در همین نزدیکی ست…n

Share:

More Posts

Send Us A Message