مصاحبه با رسا در مورد هشدار رفسنجانی در مورد تخلفات انتخاباتی

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، در مورد هشدار رفسنجانی در مورد تخلفات انتخاباتی nn۵ اسفند ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=URvw3Ucm8s8

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message