مصاحبه با تلويزيون تِن در كانادا

گفت و گوی سعید سلطانپور با حسن یوسفی اشکوری درباره رکود جنبش سبز در بهمن ۱۳۹۰- حضور مهاجرانی در عربستان – اتهامات ثابتی nn۹ فوريه ۲۰۱۲nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=_eJTXrQa-o8

Share:

More Posts

Send Us A Message