سلسله سخنرانى‌هاى معرفت شناسى قرآن در انجمن اسلامى مهندسين ۱۳۸۴

سلسله سخنرانى‌هاى ذيل بطور هفتگى در انجمن اسلامى مهندسين در ايران تحت عنوان معرفت شناسى قرآن كريم در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ ايراد گشته است:

قسمت اول به تاريخ ۶ شهريور ۱۳۸۴
[Audio:840606_Eshkevari.mp3]

قسمت دوم به تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۴
[Audio:840613_Eshkevari.mp3]

قسمت سوم به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۸۴
[Audio:840720_Eshkevari.mp3]

قسمت چهارم به تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۸۴
[Audio:840727_Eshkevari.mp3]

قسمت پنجم به تاريخ ۴ آبان ۱۳۸۴
[Audio:840804_Eshkevari.mp3]

قسمت ششم به تاريخ ۱۱ آبان ۱۳۸۴
[Audio:840811_Eshkevari.mp3]

قسمت هفتم به تاريخ ۱۸ آبان ۱۳۸۴
[Audio:840818_Eshkevari.mp3]

قسمت هشتم به تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۸۴
[Audio:840825_Eshkevari.mp3]

قسمت نهم به تاريخ ۲ آذر ۱۳۸۴
[Audio:840902_Eshkevari.mp3]

قسمت دهم به تاريخ ۹ آذر ۱۳۸۴
[Audio:840909_Eshkevari.mp3]

قسمت يازدهم به تاريخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴
[Audio:840923_Eshkevari.mp3]

قسمت دوازدهم به تاريخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴
[Audio:840930_Eshkevari.mp3]

قسمت سيزدهم به تاريخ ۷ دى ۱۳۸۴
[Audio:841007_Eshkevari.mp3]

قسمت چهاردهم به تاريخ ۱۴ دى ۱۳۸۴
[Audio:841014_Eshkevari.mp3]

قسمت پانزدهم به تاريخ ۲۸ دى ۱۳۸۴
[Audio:841028_Eshkevari.mp3]

قسمت شانزدهم به تاريخ ۵ بهمن ۱۳۸۴
[Audio:841105_Eshkevari.mp3]

قسمت هفدهم به تاريخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۴
[Audio:841112_Eshkevari.mp3]

قسمت هجدهم به تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴
[Audio:841126_Eshkevari.mp3]

قسمت نوزدهم به تاريخ ۳ اسفند ۱۳۸۴
[Audio:841203_Eshkevari.mp3]

قسمت بيستم به تاريخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴
[Audio:841210_Eshkevari.mp3]

قسمت بيست و يكم به تاريخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۴
[Audio:841217_Eshkevari.mp3]

قسمت بيست و دوم به تاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴
[Audio:841224_Eshkevari.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message