مصاحبه با رسا درباره بحث استیضاح رهبر در برنامه تلویزیونی

nمصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس، در ارتباط با واکنش اظهارات اخیر عماد افروغ در مورد قابل عزل بودن رهبر در صورت عدم پاسخگویی به مردم nn۲۸ آبان ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fZIbKyftyi8

Share:

More Posts

Send Us A Message