مصاحبه با تلويزيون كنكاش در ارتباط با تحریم اقتصادی و انتخابات مجلس نهم

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، در ارتباط با تحریم اقتصادی و انتخابات مجلس نهم nn۲۹ دى ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=r4AbF_kHrL0

Share:

More Posts

Send Us A Message