سیما و سیره محمد در قرآن27-بخش ششم: اوصاف شخصی و اخلاقی و نبوی محمد (ص)

در واپسین بخش از گفتارهای «سیما و سیره محمد در قرآن» به اوصاف شخصی و ویژگی¬های اخلاقی و سنت نبوی نبی گرامی اسلام می¬پردازیم. این بخش در واقع خلاصه و فشرده و شاید بتوان گفت جمع¬بندی و حاصل پنج بخش و بیست و دو فصل گذشته است. از این رو در این قسمت مستندات قرآنی سخنان و مدعیات خود را که قبلاً از آنها یاد کرده¬ایم، ذکر نمی¬کنیم و فقط به آیاتی که تا کنون مورد استفاده واقع نشده¬اند اشاره خواهیم کرد.
چنانکه در آغاز این سلسله گفتارها گفتیم، شناخت و تحلیل درست و واقع¬بینانه و همه¬جانبه پیامبر اسلام، هم به نوعی شناخت اسلام است و هم شناخت قرآن و ماهیت و محتوا و مضامین و غایت کلام الهی، از این رو از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. از سوی دیگر، شناخت شخص شخیص محمد (ص) به عنوان حامل وحی و مبلغ پیام خداوند و اسوه دینداری، معیاری استوار و قاطع برای نقد سیره¬ها و منابع تاریخی و روایی و معارف اسلامی بعدی و شکل¬گرفته در تاریخ طولانی اسلامی نیز هست. از آنها مهمتر شناخت صحیح پیامبر، به مثابه کشف یک الگوی اخلاقی و انسانی جاودانه و قابل اعتماد برای مسلمانان برای همیشه نیز می¬باشد. بنابراین «اسوه» بودن پیامبر(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ …( از جهات مختلف است که می¬توان چنین برشمرد :
1- اسوه و معیار در شناخت دین اسلام
2- اسوه در شناخت و تحلیل وحی ملفوظ «قرآن»
3- اسوه در شناخت و نقد سیره¬ها و تواریخ اسلامی
4- اسوه در شناخت و نقد معارف اسلامی در طول تاریخ اسلام
5- اسوه در شناخت افکار و اعمال مسلمانان در طول تاریخ ( نقد تاریخ دین و شخصیت پیامبر )
6- اسوه اخلاقی و انسانی و دینی برای زیست مؤمنانه در حال و آینده در تمام این موارد، شخصیت و منش و افکار نبی اسلام نظراً و عملاً الگو و معیار قابل اعتمادی است که مسلمانان می¬توانند همواره هم خود را بشناسند و هویت و رفتار دینی خود را شکل بدهند و هم خود را به طور مستمر به این الگو عرضه کنند و به نقد و اصلاح و تعالی و بالندگی خود بپردازند.
در این بخش گفتار خود را ذیل دو فصل و با این عناوین سامان می¬دهیم:
فصل اول : محمد (ص) در قامت یک رهبری دینی و اجتماعی
فصل دوم : محمد (ص) در قامت یک انسان متعالی و اخلاقی

Share:

More Posts

Send Us A Message