بیانیه 150 تن از کنشگران حقوق زنان و شخصت های فر هنگی و دانشگاهی برابری خواه: فرصتی برای همصدایی جنبش زنان

جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور در بیانیه ای به مناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نگاه تیزبین جنبش زنان را از خانه به جامعه و از ایران به جهان کشانده اند.nآنان هشدارهای ضد خشونت خودرا همزمان با این روز جهانی که به یاد پروانه های سوخته در آتش دیکتاتوری جمهوری دومینیکن ثبت شده است، سرداده اند. آنان جان های پاک پروانه های صلح و آزادی و برابری ایران را همچون قربانیان خشونت های دولت – مرد ساخته به گواهی گرفته، خشونت خانگی و قانونی را آغازی بر خشونت در سطوح گسترده تر اجتماعی و سیاسی دانسته اند .nآنان با نگاهی مسئولانه اما مستقل از دسته بندی های دو قطبی و پر تخاصم رایج ،همگان را از فقر وفحشا و اعتیاد و بیکاری که حاصل فرایند خشونت در سطوح گسترده است بیم داده واولویت حل این مشکلات را که همچون سلاحی خانمانسوز سلامت وکرامت انسانی و اجتماعی تک تک مردم ایران، به ویژه زنان و جوانان را نشانه رفته است، به دولتها گوشزد کرده اند.nزنان درد آشنا با دشنه های تبعیض و محروم مانده از شکفتن استعداد و شایستگی در اثر ضرب تیغ تفکیک جنسیتی ، به درستی نشان داده اند که امروز جدایی و انزوای فرهنگ و سرزمین پرافتخارما ن از جامعه جهانی همانا در ارتباط است با انتخاب سیاست خشونت زای ” جدایی و تفکیک ” به جای سیاست آشتی جویانه «تعامل و گفتگو».nپروانه های صلح ایران ، آماج شمشیرهای از نیام بر کشیده خشونت جهانی بیمناک از آینده اند. آنان با تکیه بر تجارب تلخ و ویرانگر خود از خشونت ، از نابرابری ، ازجنگ و درگیری های قومی، و از مناقشات خشن سیاسی ، مذهبی و عقیدتی ؛ اینک با صدایی از آن خود ، “مردم ایران ، دولت و جامعه جهانی” را همچون سه عامل تعیین کننده ، مورد خطاب قرار داده آنها را از عناد ورزی و جنگ منع کرده و به گفتگو و صلح بر محور حقوق بشر ، احترام متقابل ، و دموکراسی در چارچوب منافع ملی فرا می خوانند.nآنان پذیرش هنجارها و قواعد بین المللی ؛ ایجاد فضای امن برای فعالان ، نمایندگان و رهبران جنبش های اجتماعی سیاسی موجود، آزادی تمام زندانیان و حصرشدگان سیاسی و عقیدتی، فراهم آوردن امنیت لازم برای فعالیتهای آزادانه مدنی و به کار گیری روش های غیرخصمانه ومداراجویانه در سطح بین المللی و ملی را شرایطی لازم برای زندگی شایسته انسانی دانسته اند.nپیام روشن و خشونت پرهیز این دسته از زنان کشورمان دراعتراض به تداوم چرخه خشونت از خانه تا جامعه و از ایران تا جهان در پیوند با صدای ما زنان ایرانی در نقاط مختلف جهان است .شاید با این همصدائی ها نیرویی باشیم در جهت شکستن دور باطل چرخه جنگ و خشونت جهانی در تمامی عرصه های خانگی و اجتماعی و سیاسی.nباشد که نقش نام های ما زنان ایرانی و مردان حامی این فراخوان در کنارهم و فراسوی مرزهای خشونت ساخته جغرافیای سیاسی، نقشی گردد از همبستگی جهانی برای پرهیز از خشونت و جنگ.n*توضیح: بیانیه «جمعی از فعالان جنش زنان در داخل کشور به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را می توانید در لینک زیر بخوانید:nhttps://www.facebook.com/note.php?note_id=10150427520402356nاسامی امضاء کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا:nآذین آفتابnآرش نراقیnآزاد مراديانnآزاده پورزندnآزاده دواچیnآزاده کیانnآزیتا رضوانnآمنه نصررمزیnآینده آزادnاحمد مشعوفnارشاد علیجانیnاسد کوه کلانیnاعظم خاتمnالاهه شکرائیnامیر خدیرnامیر رشیدیnانوشه مشعوفnباوند بهپورnبیژن پیرزادهnپرتو نوری علاnپرستو فروهرnپروین بختیارنژادnپروین شهبازیnپروین صفریnپروین قاسمیnپگاه احمدیnپیمان ملاذnثریا فلاحnحسن شریعت مداریnحسن نایب هاشمnحسن یوسفی اشکوریnحسین باقر زادهnخدیجه مقدمnداریوش کریمی‌nدل آرام آکارnراحله عزمیnراضیه (پری) نشاطnرامين جهانبگلو .nرضا علیجانیnرضا گوهرزادnرضوان مقدمnروجا بندریnروحی شفیعیnروشنک آسترکیnروشنک مسیبیانnرویا صحرائیnرویا طلوعیnزهره صادقیnزیبا شکیبnزیبا شیرازیnزیبا لاهیجیnزیبا میرحسینیnژاله لاکنر گوهریnژانت آفاریnسپید عبدیnسپیده جدیریnسپیده یوسف زادهnستاره ثابتیnسحر مفخمnسعید پیوندیnسمانه موسویnسهراب رزاقیnسهیل پرهیزیnسوفیا صدیق پورnسیامک زندnشعله ایرانیnشعله شمس شهبازnشهاب‌الدین شیخیnشهرنوش پارسی پورnشهره عاصمیnشهلا باورnشهلا بهاردوستnشهلا عبقریnشيرين فاميليnشیرین بهرامی‌‌رادnشیرین عبادیnشیوا بدیهی نژادnشیوا نوجوnصبری نجفیnصدیقه وسمقیnعبدالکریم لاهیجیnعزیز کرملوnعصمت بهرامیnعفت ماهبازnعلی افشاریnعلی اكبر مهدیnعلی عبدیnعلی‌ عضدیnعلی فتوتیnعلی ماهبازnعلی میرسپاسیnعلی نیکوییnعلی هنریnفاطمه حقیقت جوnفاطمه فرهنگ خواهnفاطمه کشاورزnفاطمه مسجدیnفتحیه زرکشnفرح شیلاندریnفرزانه پارساییnفرنگیس حبیبیnفرهاد خسروخاورnفروغ.ن. تمیمیnفریبا داودی مهاجرnفهیمه ملتیnکاظم علمداریnکاویان صادق زاده میلانیnگودرز اقتداریnلاله شیخانیnلعبت والاnلیلا صحتnلیلا میلانیnمحبوبه عباسقلی زادهnمحمد بهبودیnمحمد حسین جعفریnمرتضی کاظمیانnمرتضی محیطnمرسده صالحپورnمریم اهریnمریم دهقان پورnمریم سطوتnمزدک عبدی پورnملیحه محمدیnمنصوره شجاعیnمهدخت صنعتیnمهدی جامیnمهدی فتاح پورnمهران براتىnمهرانگیزکارnمهرداد درویش پورnمهرداد عمادیnمهری جعفریnمهناز پراکندnمهناز فداییnمیراحمد سالکnمینا سیگلnمیهن جزنیnنادر هاشمیnنازی عظیماnنازیلا گلستانnنرگس خادمیnنسرین افضلیnنسرین رحیمیهnنسیم خطیبیnنیلوفر بیضاییnنیره توحیدیnنیما مشعوفnهایده مغیثیnویدا حاجبیnائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران-ایکاویn• n• nn

Share:

More Posts

Send Us A Message