مصاحبه تلويزيون ايرانيان با يوسفى اشكورى در مورد تحولات صدساله اخير ايران

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخير

گزارشى براى تلويزيون ايرانيان

اين مصاحبه در ۳ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=sfD9EaJ1Vs4
قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=uA1xxtH5hqM
قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=tq8pHeDovwA

Share:

More Posts

Send Us A Message