مصاحبه با رسا در مورد شرایط حکومتی برای پوشیدن لباس روحانیت

گفتگویی با حسن یوسفی اشکوری؛ نویسنده و روزنامه نگار در مورد شرایط حکومتی تلبس روحانیون در حوزهnn۱۱ شهریور ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=COYvA3pIWd0

Share:

More Posts

Send Us A Message