برگی از دفتر ایام- سه نامه امید بخش

 

در هفته پیش سه نامه سرگشاده داشتیم که هر کدام در جای خود مهم و نوید بخش بود اما هر سه در توالی هم بیش از بیش امیدوار کننده و مفید بودند. نامه اول نامه ای بود که با امضای چند تن از شخصیت های حقوقی و فرهنگی به آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نوشته و از او خواستند که برای تغییر اوضاع و حل مشکلات کشور و برای خروج از بحران کاری بکند. خواسته های آنها تقریبا تکرار همان خواسته های موسوی و کروبی و خاتمی در ماههای اخیر است. آزادی زندانیان سیاسی و باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی کشور. اما چند خواسته تازه هم مطرح شده است. از جمله لغو نظارت استصوابی، لغو محکومیت های زندانیان پس از انتخابات، تعویض اعضایی از شورای نگهبان که در گذشته از برخی کاندیداها حمایت کردند و جانشینی افراد بی طرف. دکتر فضل الله صلواتی و دکتر دادخواه از امضا کنندگان آن بودند. نام چند تن را تا کنون نشنیده بودم.

این بیانیه از چند جهت اهیت دارد. یکی این که افرادی که آن را امضا کرده اند، هم کمتر فعال سیاسی هستند و هم از نظر سیاسی و فرهنگی و ملی و حقوق بشری موجه اند و مقبول. دیگر این که خواسته های تازه ای را مطرح کرده اند که گامی در جهت توسعه گفتمانی جنبش و تقویت مواضع سخنگویان آن است. سوم این که در فضای راکد کنونی جامعه چنین صداهایی ولو ضعیف شکستن دیوار سکوت است و طبعا امید دهنده و نوید بخش. لحن نامه گرچه متین است و از «حضرت امام» نیز یاد شده اما در فحوا و محتوا محکم و روشن است. در واقع مخاطب اصلی نامه خامنه ای است که احتمالا به خاطر کاهش خطر مستقیما به ایشان ننوشته اند. در این باره رادیو فردا با من مصاحبه ای انجام داد.

 

نامه دیگر از آقای احمد صدر حاج سید جوادی است که نامه سرگشاده ای به آقای خامنه ای نوشت و در آن هشدارهایی داد و خوسته هایی را مطرح کرد. از جمله ایشان به عنوان یک قاضی و حقوقدان مسلمان شناخته شده و مورد احترام در سطح ملی، اعلام کرد که دادگاههای انقلاب غیر قانونی است و از رهبر نظام خواست که این دادگاهها را منحل کند و گفت تمام احکام این دادگاهها غیر قانونی است و باید ملغا شوند. واقعا در این فضا و شرایط چنین صداهایی در داخل نوید بخش است. خدا کند ادامه داشته باشد.

 

مصطفی تاج زاده هم از داخل زندان نامه سرگشاده ای خطاب به علما و مراجع نوشت و درباره جنبش و قیام مردم سوریه به تفصیل سخن گفت. این نامه بسیار مهم و خواندنی است. تاج زاده از قیام مردم سوریه دفاع کرده و از بیدادگری های حکومت آن یاد کرده و به شدت و با صراحت تمام از سیاست های جمهوری اسلامی در قبال آن به ویژه حمایت از بشار اسد انتقاد  کرده است. نیز به شدت به کودتاچیان دولتی و امنیتی حمله کرده است. تاج زاده به نکات مهمی اشاره کرده که مجال اشارتی به آنها نیز نیست. به هرحال چنین نامه و صداهایی در این فضای تیره بسیار خوب و مفید و نوید بخش است.

 

 

 

 

 

 

Share:

More Posts

Send Us A Message