مصاحبه با رسا درباره ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت

nمصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت nn۸ مرداد ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:nn httpv://www.youtube.com/watch?v=R-OjmJquJaY

Share:

More Posts

Send Us A Message