برگی از دفتر ایام- مبارک در قفس؛ واقعا عبرت آموز است!

واقعا عبرت آموزه است و هشدار دهنده! دو روز پیش جلسه دادگاه حسنی مبارک و فرزندانش در مصر بود. فیلم دادگاه از رسانه¬ها پخش شد. دو پسر مبارک را به دادگاه آوردند و در داخل قفسه آهنین قرار دادند و پس از آن خود مبارک را در حالی که به دلیل بیماری (شاید تمارض) روی برانکارد و خوابیده به درون قفس راندند و دادگاه آغاز شد. شمار زیادی ار مردم در بیرون دادگاه گرد آمده و ابراز خوشحالی می¬کردند و در سالن نیز افراد زیادی حضور داشتند. تا شش ماه پیش چه کسی می¬توانست باور کند که کار مبارک رئیس جمهور قدرتمند مصر و رئیس بزرگترین و با نفوذترین کشور جهان عرب و خاورمیانه و مهم¬ترین متحد غرب و آمریکا و اسرائیل به اینجا بکشد؟ آیا دیکتاتورهای ایران و دیگر دیکتاتورها عبرت می¬گیرند؟ بعید است! اگر خودکامگان از چنین حوادثی می¬آموختند و عبرت می¬گرفتند کار جهان کمی بهتر بود و اساسا اینقدر دیکتاتور نداشتیم! nاما نکته مهم این است که در پایان کار چیزی گیر مردم مصر می¬آید و مردم واقعا آزاد خواهند شد و به رفاه و امنیت خواهند رسید؟ دشوار است و از فضا بوی خوشی به مشام نمی¬رسد. صریحا بگویم از دو چیز بیم دارم. یکی از نقشه¬های غربی¬ها و آمریکایی¬ها و دیگر از اسلام گراهایی چون الجهاد و حتی اخوان المسلمین! روشن است که نظام های دموکراتیک در جهان عرب و اسلام حداقل به سود اسرائیل نیست. این کشور جعلی و ستمگر و متجاوز، که شصت سال با زور و تجاوز و با حمایت همه جانبه غربی¬ها و آمریکایی¬ها بر جای مانده، ترجیح می¬دهد که در کشورهایی مانند مصر و سوریه و عربستان و اردن مستبدان وابسته به غرب حاکم باشند تا زد و بند و تجاوز به حقوق فلسطینی¬ها بی دردسرتر باشد. دموکراسی به توده های عرب و مسلمان امکان اظهار نظر و اعمال قدرت بیشتری می دهد تا استبداد آن هم از نوع سنتی و عربی! به هرحال امیدوارم که این نگرانی و بدبینی بی¬مورد باشد.n nnn n

Share:

More Posts

Send Us A Message