نامه گروهی از نهادها و شخصيت‌های سياسی و فرهنگی ايرانی به دبيرکل سازمان ملل در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی ايران

 

n

در ايران و زندانهای آن چه می گذرد که انسانهائی صلح جو، خشونت پرهيز وعاشقان زندگی، راهی جز گذشتن از جان و زندگی خويش برای اعتراض نمی يابند؟ 

n

عاليجناب بان کی مونnدبير کل محترم سازمان ملل متحد

n

انسانهائی که می خواهند عقيده خويش را ابراز کنند و برای بهسازی جامعه انسانی تلاش کنند، به اتهاماتی واهی زندانی می شوند، کليه حقوقشان، حتی به عنوان يک زندانی، ناديده گرفته می شوند، هم بندانشان به شکلی مشکوک و سؤال برانگيز جان می بازند و خود به طور مستمر زير فشارهای جسمی و روحی قرار می گيرند تا تحقير ها و اتهامات حکومتيان را بپذيرند.

n

فکر می کنيد اينها بايد تمامی اتهامات دروغين و همه تحقير ها را پذيرا شوند و سکوت کنند؟

n

آيا اگر عليرغم همه فشارها نخواهند و اصلآ نتوانند تحقير ها و اتهامات را بپذيرند، چه بايد بکنند؟

n

اينها چگونه می توانند اعتراض کنند و حق زندگی و انسان بودنشان را از حکومتيان باز ستانند؟

n

در اعتراض به مرگ های اخير هاله سحابی و هدی صابر و در اعتراض به شرايط غير انسانی حاکم بر زندانهای ايران دوازده زندانی عقيدتی سرشناس از ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ آغاز به اعتصاب غذا کردند. از تاريخ ۲ تير ماه شش زندانی عقيدتی ديگر به اين اعتراض پيوستند و اکنون هيجده زندانی عقيدتی در اعتصاب غذا به سر می برند.

n

آنها راهی بجز اين اعتصاب غذا برای رساندن صدای اعتراض خويش به جهانيان نيافتند. اما واقعيت دردناک اين است که اغلب اين زندانيان تحت شرايط نامساعد زندان، تا کنون بسيار ضعيف شده اند و بخشی از سلامتی و توانائی جسمی خويش را از دست داده اند و عدم پاسخگوئی حکومت در مقابل خواستهای بر حقشان ممکن است به قيمت جان برخی از آنان تمام شود.

n

 

nn

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

تبليغات خبرنامه گويا

n

n

advertisement@gooya.com 

n

n

  

n

n

n

 

n

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از سال ۱۳۸۲ تا کنون، حداقل ۱۸ زندانی عقيدتی-سياسی، شامل ۷ زندانی پس از انتخابات ۱۳۸۸، در زندان جان خود را از دست داده اند.

n

خانم شيرين عبادی برندۀ جايزۀ نوبل صلح می گويد: “مجموعه اين عوامل نشان می دهند که حکومت در سنوات مختلف قصد جان زندانيان سياسی را می کند. يعنی وقتی که يک زندانی سياسی حاضر به تمکين و مصاحبه و اقرار دروغين نمی شود به انحاء مختلف سعی می کنند او را بشکنند و يکی از اين انحاء آزار واذيت جسمی است که در برخی موارد منجر به فوت می شود چنانکه در مورد زنده ياد هدی صابر اين اتفاق افتاد.”

n

به دليل همه اين واقعيات خانواده های اين زندانيان و بسياری از مردم ايران به شدت نگران حال اين زندانيان هستند.

n

ما هم به شدت نگران سلامتی و زندگی اين انسانهای شريف هستيم. ما ضمن اعلام همبستگی با اين اعتصاب غذا، اعلام می کنيم که مسئول جان زندانيان زندانبانان اند و زندانبانان يعنی سازمان اطلاعات و وزير آن، قوه قضائيه و رئيس آن، دولت و رئيس جمهورآن و مشخصآ رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای که خود شخصآ ادعا دارد واعتراف می کند که حاکميت بلامنازع و ولايت برکليه ارگان های حکومتی وهمه مردم ايران را در دست دارد.

n

ما از شما تقاضا می کنيم تا از همه امکانات خود برای حفظ سلامتی و زندگی اين انسانها استفاده کنيد و از مقامات جمهوری اسلامی آقايان خامنه ای، صادق لاريجانی و احمدی نژاد بخواهيد ضمن پذيرش مسؤليت حفظ جان زندانيان سياسی، به سرعت به خواستهای آنان رسيدگی کنند.

n

ما از شما تقاضا می کنيم تا همه امکانات خود را برای ارسال هر چه سريعتر گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران به کار گيريد. تنها در آنصورت است که جناياتی که در زندانهای جمهوری اسلامی صورت می گيرد و نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران بر جهانيان آشکار خواهد شد.

n

پيشاپيش از همکاری و زحمات شما متشکريم.

n

امضاء کنندگان:nانجمن ها و گروه ها:n۱) اتحاد برای ايران ـ بلژيک فدراسيون اروپرسn۲) اتحاد برای ايران بايرنn۳) اتحاد برای ايران دوسلدورفn۴) اتحاد برای ايران کلن – بنn۵) انجمن پويا کلنn۶) انجمن جنبش راه سبز ايرانيان –دانشگاه ويکتوريا (سيگما)n۷) انجمن حقوق بشر و دموکراسی / هامبورگn۸) انجمن ديفا آخنn۹) انجمن همبستگی با مبارزات مردم ايران – آخنn۱۰) ايران آزاد – کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی – آلمانn۱۱) پشتيبانان حقوق بشر و دموکراسی در ايران– اسنn۱۲) پندار صلحn۱۳) جامعه دفاع آز حقوق بشر در ايران -جنوب کاليفرنياn۱۴) جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران در اتريش    n۱۵) جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران – نروژn۱۶) حاميان جنبش سبز ايران – استکهلمn۱۷) حاميان مادران پارک لاله – هامبورگn۱۸) راه سبز اتاواn۱۹) فعالين سبز برای دموکزاسی در ايرانn۲۰) کارشناسان ايران سبزn۲۱) کانون پژوهش فرهنگ ايران (يوتوبوری)n۲۲) کانون حقوق بشری سيمرغ – دورتموندn۲۳) کميته جمعی از ايرانيان ايالت نورد راين وستفالن آلمان کلن ،اسن،ووپرتالn۲۴) کميته ی دفاع از حقوق بشردر ايران -اتريشn۲۵) گروه ۲۲خرداد- هامبورگn۲۶) گروه همبستگی با جنبش دموکراتيک ايران –ادمونتون (سيدمی)n۲۷) مادران پارک لاله/لس آنجلس- ولیn۲۸) مادران صلح مونترالn۲۹)     نسل آزاديخواه ايران- اتريش

n

اشخاص:n۱) ابراهيم نبویn۲) احمد فرهادیn۳) ارژنگ برهانn۴) ارشاد عليجانیn۵) اسماعيل ختايیn۶) اشرف مير هاشمیn۷) اصغر خرسندn۸) اکبر دوستدارn۹) امير حسين بهبودیn۱۰) امير هوشنگ ممتازn۱۱) انور ميرستاریn۱۲) البرز دماوندیn۱۳) بهرام عباسیn۱۴) بهروز بياتn۱۵) بهروز خليقn۱۶) بهزاد کريمیn۱۷) بيت الله بی نيازn۱۸) بيژن پيرزادهn۱۹) بيژن معجریn۲۰) پرتو نوری علاn۲۱) پرويز مختاریn۲۲) پروين بختيارنژادn۲۳) توران همتیn۲۴) جلال ايجادیn۲۵) جواد جواهریn۲۶) جهاننور مهربخشn۲۷) حبيب پرزينn۲۸) حجت نارنجیn۲۹) حسن جعفریn۳۰) حسن کاشانیn۳۱) حسن کلانتریn۳۲) حسن نايب هاشمn۳۳) حسن يوسفی اشکوریn۳۴) حسين علویn۳۵) حميد سالکn۳۶) حنيف مزروعیn۳۷) داود نواييانn۳۸) رضا جوشنیn۳۹) رضا چرندابیn۴۰) رضا عليجانیn۴۱) رضا فانی يزدیn۴۲) زری سردانیn۴۳) زينت اسماعيلزادهn۴۴) سپيده فارسیn۴۵) سعيد رحيمیn۴۶) سعيد شروينیn۴۷) سوفيا صديقیn۴۸) شهرام تهرانی‌n۴۹) شهلا بهاردوستn۵۰) شيرين دقيقيانn۵۱) عباس شيرازیn۵۲) عباس مظاهریn۵۳) عزيز کرملوn۵۴) عفت ماهبازn۵۵) علی اکبر مهدیn۵۶) علی پرسانn۵۷) علی پور نقویn۵۸) عليرضا ربانیn۵۹) علی‌ شاکریn۶۰) علی فروزندهn۶۱) علی ماهبازn۶۲) علی مزروعیn۶۳) غفور ميرزائیn۶۴) فاطمه بالايی لنگرودیn۶۵) فتحيه يزدیn۶۶) فتحيه زرکش يزدیn۶۷) فرزانه عظيمیn۶۸) فرشيد ياسايیn۶۹) فرهاد فرجادn۷۰) فيرزه فولادیn۷۱) کاظم علمداریn۷۲) کريم شامبياتیn۷۳) کمال ارسn۷۴) کورش اعتمادیn۷۵) کيوان فروزانفرn۷۶) گلنسا رازیn۷۷) ماريا فوگتn۷۸) محسن حيدريانn۷۹) محسن شايستهn۸۰) محسن نژادn۸۱) محمد برقعیn۸۲) محمد سهيمیn۸۳) محمد علی قنادزادهn۸۴) محمود ميرزاوندn۸۵) مرتضی ملک محمدیn۸۶) مسعود آذریn۸۷) مسعود فتحیn۸۸) مسيح علی نژادn۸۹) مليحه زهتابn۹۰) مليحه محمدیn۹۱) مناف عماریn۹۲) منوچهر مختاریn۹۳) مهدی امينیn۹۴) مهدی خانبابا تهرانیn۹۵) مهدی فتاپورn۹۶) مهران براتیn۹۷) مهران مصطفویn۹۸) مهران مير فخرايیn۹۹) مهرداد حريریn۱۰۰) مهرداد عمادیn۱۰۱) مينا رضائیn۱۰۲) ندا فرخn۱۰۳) نسيم دريابn۱۰۴) نوشابه اميریn۱۰۵) نيره توحيدیn۱۰۶) نيکلا بروزووسکیn۱۰۷) وهاب انصاریn۱۰۸) ويدا طالبیn۱۰۹) هوشنگ اسدیn۱۱۰) يدی قربانی

n

 

n

n

Share:

More Posts

Send Us A Message