بیانیه ۲۴۵ نفر از کنشگران فرهنگی و سیاسی در تسلیت زنده یاد مهندس عزت الله سحابی

 nn۲۴۵ نفر از طیف های مختلف فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ضمن تسلیت در گذشت مرحوم مهندس عزت الله سحابی به خانواده و دوستان و هم فکران  او ؛ ایران دوستی و مشی و منش اخلاقی و انسانی این مبارز دیر پا را ستوده و تاکید کرده اند که بزرگ ترین بزرگداشت سحابی را تداوم راه و منش وی میدانند.nnشایان ذکر است این بیانیه قبل ازشهادت هاله سحابی نوشته شده است.nnمتن کامل بیانیه به این شرح است:nnایران ما امروز یکی از بهترین فرزندان اش را از دست داد. عزت الله سحابی در پی بیش از شصت سال رنج و تلاش و مبارزه و مقاومت برای ایران و مردمانش در نیل به آزادی، عدالت ورفع تبعیض و رفاه و سربلندی در جهان ؛ آرام گرفت.nnاویک ایرانی اصیل و  یکی از نمادهای  مثال زدنی  شخصیت و اخلاق مردمان ایران است.nnنگاه مهربانانه او به همه شهروندان  سرزمین اش ، به دور از عقاید دینی ، سیاسی ، جنس ، صنف و زبان شان و خوش قلبی و حسن نیت همیشگی او و جسارت نقد خود و دیگران ؛ از وی  انسانی ساخته بود که دوست و دشمن به صداقت و سلامت اش اذعان داشته و احترام می گذاشتند.nnمشی و منش او که کوله باری از تجربه سالیان دراز مبارزه و زندان ؛ ارتباط همدلانه و دوستانه با طیفهای مختلف فکری و سیاسی ؛ حضور در مدیریت اجرایی و مجلس و کمیسیون های تخصصی آن و … را باخود حمل می کرد ؛ برای او درسها و دستاوردهایی را به ارمغان آورده بود که در دو دهه آخر عمر پر بارش با دلسوزی و نگرانی در اختیار همگان قرار داد.nnنگاه و عمل اخلاقی در سیاست ؛ پذیرش دیگران همان گونه که هستند و احترام به رای و حقوق همگان ؛  تاکید بر همگرایی و همبستگی ملی به عنوان اصلی بنیادی درکنار دیگر ارزشهایی همچون آزادی ، عدالت ، رفع تبعیض و… و ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع و مصالح فردی و جریانی ؛ شاید بزرگ ترین درس های او برای  طیف های مختلف فکری و سیاسی باشد، هر چند که با همه آراء او موافق نباشند.nnاو ایران را هم در ذهن و زبان وهم در عمل و رفتار متعلق به همه ایرانیان می دانست و نگاه حذفی به هیچ فکرو جریانی نداشت و با تجربه  پر هزینه و دردناکی  که در پشت سر داشت بر ضرورت مسالمت آمیز و تدریجی بودن مبارزه و تحول در ایران پا می فشرد.nnماضن تسلیت در گذشت این انسان وارسته  و دلسوز  به ملت ایران و به ویژه خانواده و دوستان آن مرحوم ، بزرگ ترین بزرگ داشت سحابی را تداوم راه و منش آن عزیز میدانیمnnآرامش عطیهnnآذرمند مریمnnآذرنیوش – فرشیدnnآقاخانی – رضاnnآقاخانی –زهراnnآیت الله زاده – ساراnnابراهیم زاده – سید محمد علیnnابراهیمی – الحانnnابراهیمی – رضاnnابوترابی – ابوترابnnاتحاد – عنایتnnاحمدزاده – مستورهnnاحمدی – بهروزnnارغوانی – حسینnnازرحیمی – آرنوشnnاسدی – هوشنگnnاسماعیلی – رشیدnnاسماعیلی – سید کوهزادnnاشراقی – عباسnnاصحابی – اردوانnnاصلاحچی – مرتضیnnاعلم – بهنازnnافشاری – نازکnn اعرابی – سهیلnnافشاری – علیnnاکبرین – محمد جوادnnامیرارجمند – اردشیرnnامیرخسروی – بابکnnامیری – نوشابهnnامیر احمدی – هوشنگnnامین – فریباnnانتصار – نادرnnایران مهر – امیدnnایرانی – بالیnnبابا میری – فاروقnnبازرگان – عبدالعلیnnباقری – موریسnnبختیارنژاد – پروینnnبداقی – احسانnnبراتی – مهرانnnبرقعی – محمدnnبروجردی – مهرزادnnبزرگ تبار- وحید الدینnnبهرامی – صادقnnبهشتی – حمیدnnبهمنی – آرشnnبهنام – فرامرزnnبیات – هوشنگnnبیات زاده – منصورnnبیدقی – محسنnnبید هندی – حسینnnبیگدلی – صدیقهnnپیمان – آزادهnnپیمان – علیnnپیمان- فائزهnnپورفر – محمدnnپیوندی – سعیدnnتعمیر – سیماnnتلغری زاده- محسنnnتنگستانی – مهدیnnتوکل – رحمتnnتهوری – محمدnnتوسلی – ناهیدnnتوفیقی – محمد علیnnتولایی – مجیدnnتیرانی – محمدnnجهاندار – پویاnnجعفریان – رضاnnجلالی زاده – جلالnnچایچی – سعیدnnچیتگر زاده – مریمnnحاجت پور -رضاnnحاجی – رضاnnحبیبی – فرنگیسnnحسن پور – ستارهnnحسن نژاد – آزادهnnحسن نژاد –  سپهرnnحسن نژاد –  محمد علیnnحسینی – علیnnحسینیون – عبدالعلیnnحقیقت جو – فاطمهnnحکیم زاده – عباسnnخاتمی – فریدnnخجسته رحیمی – رضاnnخسروی – آریاnnخواستار – هاشمnnخوش سیرت – ابراهیمnnخوش سیرت – واحدهnnخوش سیرت – یاسرnnدرویش – محمد رضاnnدواچی – آزادهnnذاکری – آرمانnnراسخ – محمودnnراضی – فریدnnراضی – وحیدnnرحمتی – محسنnnرحیم پور – جوادnnرحیمی – سالومهnnرشنو – شاپورnnرشیدیان – امیرnnرضایی – سجادnnرضایی – کاوهnnرفیع – محمودnnرهبر – علیnnزال – محسنnnزرکوب – ساراnnساریخانی- علیرضاnnسپهری فر – تاراnnسرابندی – نسیمnnسرخابی – امینnnسردار – زهرهnnسرداری – علیnnسلامت – ساراnnسلامت – علیnnسلطانپور – سعیدnnسنجابی- سعیدnnسیما – سلمانnnشادی – صدرnnشاکر – عبدالصالحnnشاکری – لالهnnشبان – اسماعیلnnشبانی – مریمnnشاهسوندی – سعیدnnشجاعی – صادقnnشجاعی – منصورهnnشریف پور (هیکس ) – الههnnشریعتمداری – حسنnnشکوهی فر – محمد رضاnnشیخ – مریمnnشیخی – شهاب الدینnnشیخی – محمدnnشیرازی –رضاnnصابر – محمدnnصادق اصفهانی – فاطمهnnصادقی – محمدnnصالحی- منوچهرnnصدر – کارنnnصدری – محمودnnصفایی – سیاوشnnضرغامی – سجادnnطالبی – حسنnnظریفی نیا – حمید رضاnnعابد – عبد اللهnnعابد – محمدnnعابدینی – آرزوnnعبادی – شیرینnnعرب سرخی – فاطمهnnعظیمی – میکائیلnnعلوی – احمدnnعلوی – حسینnnعلوی – شهلاnnعلوی – شهینnnعلوی – طاهرهnnعلوی – فروغnnعلیپور – فرهمندnnعلیپور – محمد حسینnnعلیجانی – ارشادnnعلیجانی- رضاnnعمرانی – مهدیnnعنایتی – فرزادnnغروی – نور الدینnnغنی – مهدیnnفاضل کاشانی – حسنnnفتوحی – امیر حسینnnفخرایی – پویانnnفدایی اصل – میلادnnفرهی – فریدهnnقاضی – فرشتهnnقاضیان – حسینnnقرقلو – کیومرثnnقلی خانی – محمدnnقلی زاده – حامدnnقلی زاده – ریحانهnnقلی زاده – علیnnقهاری – نظام الدینnnکاظمیان – مرتضیnnکامیار – بهرنگnnکدیور – محسنnnکرونی – یاسرnnکحال زاده – هادیnnکشتگر – علیnnکشگر – علیnnکمالی – حسینnnکنعان رو فومنی – علیرضاnnکهزادی – پروینnnگیوه چیان – زهراnnلاهیجی – عبدالکریمnnلدنی – مسعودnnلیوانی – رحمانnnمو تمنی – هادیnnمازندرانی – احسانnnمافی نظام – علی دادnnمالکی فر- صدیقهnnمانی- مهدیnnمتقی – محسنnnمحدثی – حسنnnمحسنی – مهدیnnمحمدی – داوودnnمحمدی – فرشادnnمحمدی – عباسnnمدرس – فرخندهnnمرادی – المیراnnمرادی – روشنکnnمرجایی – فریدnnمزروعی – حنیفnnمزروعی – علیnnمسلم خانی – مهدیnnمصطفوی – لیلیnnمصطفوی – نریمانnnمعصومی – احمدnnمعماریان – امیرnnمفخم – سحرnnملتی – فهیمهnnملکی – موگهnnممکن – ایمانnnممکن – مهدیnnمناف زاده – مهدیnnمنتظر حقیقی – حسینnnمهاجر – ناصرnnمهتری – ابراهیمnnمهدوی – مجتبیnnمهدی زادگان – محمد علیnnموسوی خوئینی ها – علی اکبرnnمیرابیان – امیر حسینnnمیردامادی – سراج الدینnnنادری (کرمانشاهی) – شاهوnnناصری – هوشنگnnنصیری – محمودnnنقوی – محمد سجادnnنکوهش – محسنnnنگهدار – فرخnnنوربخش – مهدیnnنورمحمدی- مسعودnnنوری نیا – حسینnnوحدت – فرزینnnویس مرادی – سجادnnهدایتی – ابوالفضلnnهمتی – بابکnnهمتی – رحیمnnهمتی – مرادnnهنری – علیnnهودشتیان – عطاء اللهnnیزدان پناه – محمد رضاnnیوسفی اشکوری – حسن

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message