خطر بزرگی فضای سیاسی کشور را تهدید می کند

دستگيری غير قانونی دکتر ابراھيم يزدی ، مھندس ھاشم صباغيان، دکتر سيد علی اصغر غروی و د يگربلند پايگان نھضت آزادی، قانون شکنی و تجاوز ديگری است در راستای حملات وتھديدات اخير به آقايان مھدی کروبی و مير حسين موسوی و ديگر شخصيت ھای برجسته جنبش سبز وھم چنين اوج گيری مجدد ترور مخالفان دولت و ياران جنبش سبز که حاضر به پنھانکاری جنايات و خلاف کاری ھايی که شاھد بوده اند نشده اند، بستن غير قانونی احزاب، افزايش فشار بر فعالين جنبش زنان و جنبش ھای کارگری و اقليت ھای قومی ومذھبی، دستگيری فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجويی ومبارزات مدنی تمامی نشان آنند که حکومت امنيتی- نظامی کنونی عزم خود را جزم کرده که اپوزيسيون را نه تنھا ساکت و سرکوب کرده بلکه به طور کامل ريشه کن و نابود کند. قانون شکنی ھا و جناياتی در اين سطح و به اين شدت روز افزون نمی تواند بدون اجازه و رھنمود مقام رھبری صورت بگيرد.nnما بر آنيم که سياست کنونی حکومت ايران مستقيما زير نظر کامل رھبری است. انتساب سرکوبھا به نيروھای خود سر، لباس شخصی ھا، مقامات امنيتی و نظامی ھمه برای پنھان کردن دست رھبری است. از اين روی ما شخص رھبر را مسئول آنچه بر دکتر يزدی و بزرگان نھضت آزادی ميرود، و ھر گونه دستگيری يا سوء قصد به رھبران و فعالان جنبش سبز ،و ھم چنين ترور ھا و قتل ھای مشکوک، فشار برنيروھای اپوزيسيون و مبارزان راه آزادی و تلاشگران حقوق مدنی ميدانيم. ادامه اين سياست بيرحمانه وويرانگر تمام ارزش ھای انقلاب را نابود کرده، منافع ملی ايران را به شدت پايمال نموده و راه ھر گونه اصلاح را بسته و جامعه را به شدت به خطر می اندازد. ما خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور ھستيم.nnجمشيد اسدی – اميراعتدالی – منوجھر افتخاری – محمد اقتداری – مھدی امينی – پرستو انتصاری – مسعود آذری – مھران براتی – محمد برقعی – شھلا بھاردوست – بھروز بيات – علی پور نقوی – احمد پورمندی – شھرام تھرانی – نيره توحيدی – مجيد تولايی – مھوش ثقفی – عاطفه جعفری – حسن جعفری – فرزاد جواھری – فاطمه حقيقت جو – محسن حيدريان – مھدی خان بابا تھرانی – اسماعيل ختايی – اکبر دوستدار – فرھاد روحی – حميد زنگنه – حميد سالک – منصور سحرخيز – سيامک سلطانی – داريوش سلطانی – محمد سھيمی – علی شاکری – کريم شامبياتی – سعيد شروينی – حميد شيرازی – کاظم علمداری – رضا فانی يزدی – مھدی فتاپور – منصور فرھنگ – پروين قاسمی – کبری قاسمی – کامبيز قائم مقام – يدی قربانی – عزيز کرملو – حسن کلانتری – مزدک ليماکشی – عفت ماھباز – مليحه محمدی – مجيد محمدی – پرويز مختاری – منوچھر مختاری – اکبر مھدی – غفور ميرزايی – فرخ نگھدار – داوود نواييان – مھدی نور بخش – ن. نوری زاده – محمد رضا نيکفر – حسن يوسفی اشکوری

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message