رابطه روشنفکران ایرانی با روحانیت از چه سنخی بوده؟

کارنامه این روشنفکران چه می گوید؟ کمک به روحانیت دربسط نظریه ولایت فقیه یا تعامل آگاهانه با روحانیت برای استفاده از نفوذ آن ها؟

Share:

More Posts

Send Us A Message