موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست!؟

سعيد سلطان‌پور مجرى و تهيه كنندهٔ برنامه تلويزيونى سقف شيشه‌اى در تلويزيون ايرانيان كانادا مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داده تحت عنوان «موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست».nاين مصاحبهٔ يك ساعته در ۵ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=3ldNhOSczbAnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rbS5etSJpqonnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=U20Ex1D0N8Annقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fdV9Z6ZkaxQnnقسمت پنجم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=SJsS2w4CAoM

Share:

More Posts

Send Us A Message