موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست!؟

سعيد سلطان‌پور مجرى و تهيه كنندهٔ برنامه تلويزيونى سقف شيشه‌اى در تلويزيون ايرانيان كانادا مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داده تحت عنوان «موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست». اين مصاحبهٔ يك ساعته در ۵ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

سعيد سلطان‌پور مجرى و تهيه كنندهٔ برنامه تلويزيونى سقف شيشه‌اى در تلويزيون ايرانيان كانادا مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داده تحت عنوان «موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست».
اين مصاحبهٔ يك ساعته در ۵ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=3ldNhOSczbA

قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=rbS5etSJpqo

قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=U20Ex1D0N8A

قسمت چهارم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=fdV9Z6ZkaxQ

قسمت پنجم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=SJsS2w4CAoM

Share:

More Posts

Send Us A Message