جريانات اسلامى معاصر در ايران و جنبش دمكراسى خواهى: سنت ‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی

سخنرانى يوسفى اشكورى تحت عنوان “جريانات اسلامى معاصر در ايران و جنبش دمكراسى خواهى” در دانشگاه “يو سى ال اى” بتاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰nمقدمه ای بر بررسی تطبیقی برخی آموزه های سه جریان اسلامی معاصر: سنت ‌گرایی، بنیادگرایی و نوگراییnگزارشى از سهراب اخوان براى تلويزيون انديشهnnاين سخنرانى در ۷ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6xt_6m4CNe8nnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=qAfPzXbBGJgnnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Re6FwZpaOXYnnقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ZaVthLd4L1knnقسمت پنجم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=OHruGzmsHqonnقسمت ششم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=9_hfK2z6q_8nnقسمت هفتم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=r2ad09AyTE0

Share:

More Posts

Send Us A Message