نگاهى دوباره به انقلاب ۵۷

در سى و يكمين سالگرد انقلاب ايران، برنامه تلويزيونى “پرتو نور” مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داد تحت عنوان «نگاهى دوباره به انقلاب ۵۷»nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=9XGmzap0aOE

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message