سمینار اخلاق و قدرت سیاسی

پیام یوسفى اشكورى در سمینار جنبش سبز ایران،اخلاق و قدرت سیاسیnگزارش یادبود مهندس مهدی بازرگان و چهلم ایت الله حسینعلی منتظریnشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۱۰nدانشگاه کالیفرنیا در شهر ارواینnnویدئوى این پیام بر روى سایت YouTube قابل مشاهده است:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sIXH8HVBMlY

Share:

More Posts

Send Us A Message