تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه هفتم

جلسه هفتم: پنج شنبه ۲۵ دی 88 / ۱۴ ژانويه 2010nnچند نکته در مورد داریوشnیک نکته در مورد تبار هخامنشی بودن او است. گرچه شهرت دارد که او از شاخه دیگر سلسله هخامنشی است اما این ادعا عمدتا مستند است به سخنان خود او در کتیبة بیستون. اما امروز کسانی چون بریان در این مورد تردید جدی ایجاد کرده اند.nمطلب دیگر مربوط می شود به ماجرای بردیا و یا گئومات مغ. طبق نظر مشهور در زمان حضور کمبوجیه در مصر، یک مغ به نام « گئومات » دعوی سلطنت کرد و گفت او همان بردیا برادر کمبوجه است که قبلا کمبوجیه او را کشته بود و مردم از آن آگاه نبودند. داریوش با همدستی شش سردار دیگر از شش خاندان مغ را کشتند و پس از آن داریوش به سلطنت رسید. از این رو او مدعی است که او توانسته است غاصب سلطنت را نابود کند و حق سلطنت موروثی خود را احیا کند. اما کسانی چون بریان امروز در این مورد تردید ایحاد کرده اند. اگر این نظریه اثبات و قابل قبول شود، شخصیت اخلاقی داریوش به شدت مخدوش خواهد شد.nبا این همه داریوش از جهاتی یک شخصیت استثنایی است و مانند او در تاریخ جهان بسیار اندکند. او برجسته تر از کوروش است. او نیز به هوشمندی، درایت، سازماندهی و سازندگی در شمار برجستگان تاریخ بشر است. بویژه یادگار او تخت جمشید است که با طراحی و مهندسی شخص او بنیاد نهاده شد. به گفتة والتر هینتس « تخت جمشید نفس تاریخ است ». الواح تخت جمشید از ابعاد عظیم رشد تمدن و اقتصاد و فرهنگ و تقسیم کار در عصر داریوش خبر می دهد.nnعمده ترین ویژگی های تمدن هخامنشی:n1 – تأسیس امپراتوری و نخستین امپراتوریn2 – اقتدار نظامی و سیاسیn3 – گسترش تمدنی و اعتلای فرهنگی ( البته بیشتر در نیمه اول ) و تبادل و تعامل فرهنگی. هنر هخامشی از جهات مختلف ابعاد و اضلاع تمدن پارسی را نشان می دهد. یکی از این نمودها در هنر روحیه مداراجوی نسبی ایرانیان بویژه در قیاس با آشور است.n4 – استواری و تداوم قدرت شهریاری ایرانی و خودکامگی شاهان ( بویژه در قیاس با یونان )n و اما علل زوال این امپرتوری:nداخلیn1 – سستی داخلی ناشی از تضادهای درونی ساخت قدرت – شاه و درباریان و اشرافn2 – ناهماهنگی اقوام امپراتوری در جنگهای بزرگn3 – نارضایتی عمومی ناشی از جنگها و مالیاتهای گزاف و خشونتهای گسترده و کوچ اجباری شماری از اقوام تابعnخارجیn1 – بحران مشروعیت در قلمرو ملل تابعn2 – قدرتمدنی رقیب در پی پدید آمدن اتحادیه آتنی – اسپارتیn3 – انسجام سپاه اسکندر و به طور کلی هوشمندی اسکندر و برتری سپاه او بر سپاه داریوش سوم.nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2010-01-14.mp3]

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message