تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰n

اشکانیانnدوران تکثر اجتماعی

nدر این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم:n

خاندانnسلسه شاهانnعلل زوالnمیراث اشکانیان

nخاندانnیکی از شش قبیلة آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( در بخش شرقی دریای خزر و بخشی از خراسان بزرگ ) می زیسته اند. اینان از سدة هشتم هزارة اول دارای قدرت و نفوذ بودند اما از سدة چهارم است که شهرت پیدا می کنند. پارتیان از قبیلة « پرنی » از اتحادیة « داهه » بودند ( مجموعه ای از قبایل چادرنشین سکایی ) در استپهای بین خزر و دریای آرال زندگی می کردند. این قوم مرکب از سواران و جنگجویانی بود که خوشبختی آنان عبارت بود از مرگ در جنگ، و مرگ طبیعی از نظر آنان امری از نظر آنان امری قبیح و شرم آور می نمود. به گفتة ای نسا مرکز پارتیان بود که اکنون در ترکمنستان واقع شده است.nnسلسه شاهان اشکانی:n1 – اشک اول ( 238 – 217 ) ( نظر ولسکی ترجیح داده شده است )n2 – تیرداد اول ( 247 – 214 یا 211 ) ( به دلیل طولانی بودن سلطنت تیرداد برخی او را بنیانگذار دانسته اند )n3 – اُردوان اول ( 214 یا 211 – 191 )n4 – فری یاپت ( 191 – 176 )n5 – فرهاد اول ( 176 – 171 )n6 – مهرداد اول ( 171 – 138 )n7 – فرهاد دوم ( 138 – 128 )n8 – اردوان دوم ( 128 – 123 )n9 – مهرداد دوم ( 123 – 76 )n10 – سنتروک ( حدود 76 – 68 )n11 – فرهاد سوم ( 68 – 68 – 57 )n12 – مهرداد سوم ( 57 – 55 )n13 – اُرُد دوم  ( 55 – 37  ) ( جنگ حران )n14 – فرهاد چهارم ( 37 – 2 پیش از میلاد )n15 – فرهادک ( 2 پیش از میلاد – 4 پس از میلاد )n16 – اُرُد سوم ( 4 – 8 میلادی )n17 – وُنُن اول ( 8 – 17 )n18 – اَردوان چهارم ( 10 – 42 )n19 – بَرِدان ( 42 – 46 )n20 – گودرز ( 46 – 51 )n21 – ونن دوم ( 51 – 52 )n22 – بلاش اول ( 52 – 79 )n23 – پاکُر دوم ( 79 – 108 )n24 – خسرو ( 109 – 128 )n25 – بلاش دوم ( 128 – 149 )n26 – بلاش سوم ( 149 – 192 )n27 – بلاش چهارم ( 192 – 209 )n28 – بلاش پنجم ( 209 – 222 )n29 – اَردوان پنجم ( 216 – 224 )nnمیراث اشکانیانn1 – احیای دولت ایرانی و تحکیم رح ملیn2 – مقاومت طولانی در برابر متجاوزان و حفظ سرزمین ایران بزرگn3 – تحولات نسبی اجتماعی و اقتصادی ویژه عصر اشکانیn4 – نقش اشکانیان در تمدن جهانی و انتقال تمدن به ساسانیانnnعلل زوال و فروپاشیn1 – عدم توفیق در دستیابی به یک قدرت و تمرکز دولتیn2 – نقش اشراف در سستی دولت اشکانیn3 – منازعات داخلی و خشونت گسترده در سرای قدرتn4 – ستم ها و خشونت ها علیه مردمn5 – انحصار خدمات دولتی و نظامی و مدیریت ایالتها به پارتیان و محروم کردن دیگران از آنها که موجب خصومت و عدم رضایت اقوام تابع می شدn6 – یونانی مآبی و بی توجهی به آیین زرتشتn7 – سستی و عقب نشینی در برابر رومیان ( البته در اواخر ) nبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2010-01-28.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message